Studentuppsatser om Futurum.kom

juli 10, 2012 at 2:54 e m Lämna en kommentar

Förra hösten skrevs det tre studentuppsater på Linnéuniversitetet utifrån Futurum.kom. Den här våren har tre uppsatser till skrivits, den här gången utifrån klusterkampanjerna och nu är två av dessa godkända och publicerade. Den tredje planeras vara färdig i augusti.

Lyssna dig rik
I studien Bibliotekariers och lastbilschaufförers syn på ”Lyssna dig rik”-kampanjen av Anna Braun och Sabina Larsson är syftet ”att beskriva, analysera och utvärdera hur ett huvudbibliotek arbetade med ”Lyssna dig rik-kampanjen för att nå de mål som klustergruppen hade fastställt”. Frågeställningarna utgår från vilka de fastställda målen för kampanjen var, vilka insatser som gjordes för att nå de fastställda målen, vilka de externa resultaten blev och på vilket sätt de uppnådda externa resultaten inom målområdet blev en effekt av klustergruppens och bibliotekets insatser. De teoretiska utgångspunkterna tas från Vedungs måluppfyllelsemodell och Andreasens och Kotlers kampanjmarknadsföringsprocess. Metoden som författarna använder sig av är fallstudie kombinerat med utvärderingsstudie kompletterat med studie av relevanta dokument. Två bibliotekarier och fem lastbilschaufförer intervjuas.

Utifrån arbetsgruppens marknadsplan förstärktes ljudboksbeståndet och personalen exponerade ljudböckerna extra mycket under kampanjveckan. De kampanjansvariga använde sig av uppsökande verksamhet på två åkerier för att marknadsföra kampanjen och sprida informationsmaterialet. Även lokaltidningar och lokalradion användes.

Ett externt resultat var att ljudboksutlåningen ökade under kampanjveckan i jämförelse med samma år föregående år men ”det är svårt att avgöra om det var ”Lyssna dig rik”-kampanjen som bidrog till den ökade ljudboksutlåningen eller om det var ett resultat av något annat” .

Fyra av de fem intervjuade chaufförerna hade sett informationsmaterialet men tagit till sig budskapet i skiftande grad men ingen hade förändrat sitt beteende som en effekt av kampanjen.

De slutsatser som dras är att målen för kampanjen var för generellt formulerade för att kunna mätas på ett tillfredsställande sätt, att den tänkta målgruppen var en aning snävt definierad och att det hade varit bättre om bibliotekspersonalen hade satsat mer resurser på uppsökande verksamhet och radioinslag i stället för broschyrer.

Småbarnsföräldern
Studien Den stressade småbarnsföräldern av Emma Bengtsson är en utvärderingsstudie och en fallstudie gjord under våren 2012 på ett huvudbibliotek i en medelstor kommun som medverkar i projektet och som varit en av deltagarna i arbetsgruppen. Syftet var att undersöka och utvärdera hur kampanjen planerats och genomförts på biblioteket. Frågeställningarna rör sig kring bibliotekets mål med kampanjen, hur kampanjen planerades och genomfördes samt interna och externa resultat. Undersökningen använde metoderna intervjuer och dokumentstudier. Tre bibliotekarier och tre småbarnsföräldrar intervjuades. Uppsatsens teori utgår från marknadsföringsmixen där tyngdpunkten lagts på de två P:na plats och promotion som i den användarorienterade marknadsföringsmixen blir användarbekvämlighet och användarkommunikation.

Biblioteket utgick från marknadsplanen och anpassade idéerna efter det lokala behovet. Ett kampanjprogram med aktiviteter som sagostund, bokprat, musik och dans, gjorda med en extra twist, planerades och genomfördes. Goodiebags delades ut med ett innehåll, i första hand, riktat mot föräldrarna. Samtidigt invigdes den nyombyggda barn- och ungdomsavdelningen. Kampanjprogrammet spreds på barnavårdscentraler, väntrum hos tandläkare och vårdcentraler, i kyrkor, på enstaka förskolor och på samtliga av bibliotekets filialer. Även hemsidan och Facebook användes för att sprida information om kampanjen.

Informanterna upplevde arbete som viktigt och inte helt enkelt.”Trots en del upplevda svårigheter i samband med planeringen och genomförandet av målgruppskampanjen ”Småbarnsföräldern” menar de intervjuade bibliotekarierna att de är nöjda med genomförandet. De hoppas och tror att de har nått ut med målgruppskampanjens syfte till några småbarnsföräldrar. De intervjuade bibliotekarierna anser att det är viktigt och fördelaktigt att undersöka vad användarna har för behov och önskemål i samband med utformandet av aktiviteter på biblioteket. Trots detta har inte detta gjorts i större utsträckning.”

Att göra avtryck på målgruppen visade sig inte vara så lätt. ”Ingen av de intervjuade småbarnsföräldrarna har medverkat på några av de aktiviteter som genomfördes på biblioteket under kampanjveckan. Detta eftersom de antingen helt har missat att målgruppskampanjen ”Småbarnsföräldern” har ägt rum eller så har de bara uppmärksammat affischen med Sigrid och sedan inte brytt sig om att ta reda på innebörden av affischen.”

//Maria Lundqvist

Annonser

Entry filed under: Utvärdering.

Material till Språket gör dig rik Pressmeddelande klart

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


FUTURUM.KOM

Futurum.kom syftar till att stärka och lyfta fram den kompetens, service och innehåll som finns på våra bibliotek. Samtliga 25 bibliotek i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län deltar samt Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar.

Sigrids berättelse

Ahmeds berättelse

Monas berättelse

Carinas berättelse

Kampanjbilder

Senaste inläggen

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 34 andra följare


%d bloggare gillar detta: